بالا
صفحه نخست سلامت
جراحی زیبایی
Tarix: 17 ژانویه 18:31
Yazar: Axar.az
حوزه بیمارستان‌داری
Tarix: 29 دسامبر 2023 12:17
Yazar: Axar.az
وزارت بهداشت
Tarix: 27 دسامبر 2023 18:21
Yazar: Axar.az
بیمارستان اهواز
Tarix: 22 دسامبر 2023 14:44
Yazar: Axar.az
تجمع اعتراضی
Tarix: 17 دسامبر 2023 17:48
Yazar: Axar.az
آذربایجان جنوبی
Tarix: 1 دسامبر 2023 12:42
Yazar: Axar.az
بحران پزشکی
Tarix: 26 نوامبر 2023 21:00
Yazar: Axar.az
جمهوری اسلامی
Tarix: 21 نوامبر 2023 12:43
Yazar: Axar.az
کیت‌های آزمایشگاهی
Tarix: 3 نوامبر 2023 17:20
Yazar: Axar.az
واکسن هپاتیت
Tarix: 1 نوامبر 2023 12:11
Yazar: Axar.az
رشد سرطان
Tarix: 18 آگوست 2023 18:05
Yazar: Axar.az
سمرقند
Tarix: 10 جون 2023 12:20
Yazar: Axar.az
ایران آلاینده‌ هوا
Tarix: 8 مارس 2023 13:11
Yazar: Axar.az
نشست خبری
Tarix: 26 فوریه 2023 20:05
Yazar: Axar.az
گردن و گلوی
Tarix: 15 فوریه 2023 21:40
Yazar: Axar.az
ماریا ون کرخو
Tarix: 15 فوریه 2023 21:21
Yazar: Axar.az
سازمان هواشناسی
Tarix: 21 ژانویه 2023 16:02
Yazar: Axar.az
مهاجرت گسترده پرستاران
Tarix: 19 ژانویه 2023 16:50
Yazar: Axar.az
بیماری‌های عفونی
Tarix: 18 ژانویه 2023 22:47
Yazar: Axar.az
گاز مونو اکسید کربن
Tarix: 16 ژانویه 2023 16:21
Yazar: Axar.az
اخبار روز