بالا

Axar.Az Logo

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت نهم

صفحه نخست آموزش زبان مادری
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

آموزش زبان ترکی آذربایجانی- گام به گام (قسمت نهم)

سایت خبری Axar.az سعی دارد گام مهمی در جهت آموزش زبان ترکی آذربایجانی به ویژه برای افرادی که برای برقراری ارتباط و انجام امور روزمره به این زبان نیاز دارند بردارد. اميد است كه در اين زمينه موفقيت هايي حاصل گردد.

قسمت آخر در تشکیل انواع فعل‌ها در آموزش زبان ترکی آذربایجانی، اضافه کردن صرف فعل «هست» به آخر فعل است. توجه داشته باشید، همانطور که در نکات مربوط به صرف فعل «هست» گفته شد، موقع اضافه شدن این فعل به سایر فعل‌ها «dır» برای سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع حذف می‌شود.

یک نکته مهم دیگر در رابطه با ساخت فعل، این است که در صورتی که پسوند آخر فعل «dı» یا «sa» باشد، در این صورت حرف ابتدای فعل «هست» استفاده نمی‌شود. در جدول زیر فعل «هست» هنگام چسبیدن به ریشه یک فعل دیگر با در نظر گرفتن پسوندهای مختلف صرف شده است.

(فعل)

((صرف فعل با آخرین پسوند

«dı» یا «sa»))

((صرف فعل با آخرین پسوند به جز

«dı» و «sa»))

(فعل)

((صرف فعل با آخرین پسوند

«dı» یا «sa»))

((صرف فعل با آخرین پسوند به جز

«dı» و «sa»))

هستم --------------------m -----------------------am هستیم ---------------------q -------------------------ıq
هستی --------------------n ----------------------san هستید --------------------nız -----------------------sınız
هستی هستند --------------------lar ------------------------lar

با یادگیری این چهار بخش می‌توان فعل‌های مختلف را در زبان ترکی ساخت. در ادامه برای فعل نگاه کردن ساخت فعل با استفاده از چند تا از پسوندها را بررسی می‌کنیم. به نحوه ساخت و معنای فعل‌ها توجه داشته باشید. خطوط تیره تنها برای جدا کردن بخش‌های مختلف ساخت فعل است و الا تمامی این اجزا به همدیگر می‌چسبند.

"من"

(نگاه می‌کنم)

bax-ır-am

(نگاه کردم)

bax-dı-m

(نگاه کرده بودم)

bax-mış-dı-m

(نگاه خواهم کرد)‌

bax-acaq-am

(اگر بخواهم نگاه کنم)

bax-acaq-sa-m

"تو"

(نگاه می‌کنی)

bax-ır-san

(نگاه کردی)

bax-dı-n

(نگاه کرده بودی)

bax-miş-dın

(نگاه خواهی کرد)‌

bax-acaq-san

(اگر بخواهی نگاه کنی)

bax-acaq-sa-n

"او"

(نگاه می‌کند)

bax-ır

(نگاه کرد)

bax-dı

(نگاه کرده بود)

bax-mış-dı

(نگاه خواهد کرد)‌

bax-acaq

(اگر بخواهد نگاه کند)

bax-acaq-sa

"ما"

(نگاه می‌کنیم)

bax-ır-ıq

(نگاه کردیم)‌

bax-dı-q

(نگاه کرده بودیم)

bax-miş-di-q

(نگاه خواهیم کرد)

bax-acaq-iq

(اگر بخواهیم نگاه کنیم)‌

bax-acaq-sa-q

"شما"

(نگاه می‌کنید)

bax-ır-sınız

(نگاه کردید)‌

bax-dı-nız

(نگاه کرده بودید)

bax-mış-dı-nız

(نگاه خواهید کرد)‌

bax-acaq-siniz

(اگر بخواهید نگاه کنید)

bax-acaq-sa-nız

"آن‌ها"

(نگاه می‌کنند)

bax-ır-lar

(نگاه کردند)

bax-dı-lar

(نگاه کرده بودند)

bax-mış-dı-lar

(نگاه خواهند کرد)

bax-acaq-lar

(اگر بخواهند نگاه کنند)

bax-acaq-sa-lar

"پایان قسمت نهم"

تاریخ
2023.03.27 / 17:00
نویسنده
Axar.az
شهرها
سایر اخبار

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهشتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهفتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وششم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و پنجم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و چهارم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و سوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و دوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و یکم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیستم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت نوزدهم

اخبار روز